Generalforsamling d. 6 Marts 2019

7. februar 2019

Der afholdes generalforsamling

D. 6. Marts 2019 kl. 19.00
Hos:
Et godt måltid
Helge Nielsensallé 2
8723 Løsning

Der afholdes generalforsamling d. 6. Marts 2019 kl. 19.00 hos "Et godt måltid", Helge Nielsensallé 2, 8723 Løsning.

Dagsorden ifølge vedtægter 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal vær bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

På valg er: Anders Møller og John Møller