Ordinær generalforsamling

8. maj 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 6. juni 2018 kl. 19.00 hos "Et godt måltid", Helge Nielsensallé 2, 8723 Løsning.

Dagsorden ifølge vedtægter 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal vær bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

På valg er: Vagn Nielsen, Dan Michaelsen og Per Steffensen