Privatlivspolitik for forbruger

Som forbruger ved Løsning Fjernvarme kan du læse dine rettigheder i henhold til den nye persondataforordning. Som træder i kraft d. 25 Maj 2018

Privatlivspolitik for forbrugere hos Løsning Fjernvarme a.m.b.a.

 

 • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler

personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

 • Kontaktoplysninger

 

Løsning Fjernvarme a.m.b.a. er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Løsning Fjernvarme a.m.b.a.

Løsning Fjernvarme a.m.b.a.

Fasanvej 2, 8723 Løsning

CVR: 41 52 41 11

Telefonnr.: 75 65 11 55

Mail: kontor@losningfjernvarme.dk

Facebook: Løsning Fjernvarme

 

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

 

 

 • Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som

 

 • navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme.

 

 • Vi bruger dit telefonnummer og mail, for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.

 

 • I forhold til enkelte af vores forbrugere kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen.

 

 • Vi indhenter eller opbevarer ikke CPR-numre for vores forbrugere.

 

 • Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.

 

 • Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

 

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering m.m.

Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 • Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også målerdata fra f.eks. Målerselskaber.

Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

 

 • Opbevaring af dine personoplysninger

Ophører du med at være forbruger hos Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Sletter vi ikke dine personoplysninger, da vi bruger dem til at lave forbrugsstatistikker. hvis du ønsker dine data slettet, skal du selv kontakte Løsning fjernvarme a.m.b.a. skriftligt.

 

 • Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 • Retten til at trække samtykke tilbage

 Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Løsning Fjernvarme a.m.b.a.

Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.

dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

 • Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

  • Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 • Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.